Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKJest porozumienie płacowe w AMSGPodwyżki płac, wyrównanie i nagroda za wkład pracy - to efekt negocjacji płacowych, trudnych i żmudnych, jakie zostały przeprowadzone w Spółce ArcelorMittal Service Group. Ostatnie, finalizujące rozmowy spotkanie odbyło się w czwartek, 2 lipca br.

Podczas spotkania, strony uzgodniły, iż Pracodawca dokona od dnia 1 lipca 2015r. podwyższenia płacy zasadniczej dla pracowników Spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. wg następujących zasad:

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest niższa niż 2.500 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 77 zł,

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest równa lub wyższa 2.500 zł ale nie przekracza 5.000 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 51 zł.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, Strony uzgodniły uruchomienie do dnia 10 lipca 2015r. wypłaty dla pracowników Spółki objętych podwyżkami jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości sześciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki otrzymanej z dniem 1 lipca br.

Kwota nagrody uzupełniającej powiększona będzie o kwotę wynikającą z indywidualnego wskaźnika procentowego Karty Hutnika każdego pracownika (aktualnego na dzień 30 czerwca 2015r.), przy czym:

. uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty nagrody (pozostający w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego),

. jednorazowa nagroda nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Strony uzgodniły również, że w roku 2015 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2014 w wysokości 600,00zł./pracownika wg następujących zasad: wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika i wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika.

Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników AM Service Group Sp. z o. o., którzy przepracowali cały 2014 r. oraz w dniu wypłaty nagrody, będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

Strony ustaliły również, że na koniec 2015 r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona dodatkowa nagroda roczna w jednakowej wysokości 100,00 zł./pracownika, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika absencji chorobowej za II półrocze br. na poziomie niższym lub równym 5%.

Przypominamy, iż Zarząd spółki wielokrotnie zwracał uwagę na wysoki poziom absencji chorobowej występujący spółce, który ma bezpośredni wpływ na osiągane przez firmę wyniki.


Będą pieniądze dla spółek zewnętrznych pracujących na rzecz AMPBędą podwyżki oraz nagrody dla pracowników spółek zewnętrznych pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. (inetrims) - poinformowała strona pracodawcy podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się w czwartek, 2 lipca. O podniesienie płac dla pracowników zewnętrznych od dłuższego już czasu stanowczo walczyła Solidarność. Można powiedzieć, że decyzja pracodawcy spełnia oczekiwania Związku i jest krokiem we właściwym kierunku, tzn. zrównania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z AMP.

Na pierwszym - po dłuższej przerwie posiedzeniu administracyjno-związkowego zespołu Roboczego ds. ZUZP poruszonych zostało szereg ważnych tematów. Do najważniejszych natomiast zaliczyć należy przekazaną przez stronę pracodawcy decyzje Dyrektora Generalnego o zmianie zasad wynagradzania dla pracowników leasingu pracowniczego tzw. pracowników interims. Przypominamy, iż Solidarność zmiany płacowe dla tej grupy pracowników postawiła sobie jako zadanie priorytetowe, na prawie każdym spotkaniu poruszając ten temat.

Podwyżka płac dla pracowników zewnętrznych uzależniona będzie od aktualnego wynagrodzenia:

. dla pracowników zarabiających poniżej 2.200 zł. wynosi 77 zł. (w przypadku gdy po podwyżce wynagrodzenie będzie mniejsze niż 1.680 zł pracownicy otrzymają wyrównanie do kwoty 1.680 zł);

. dla pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub wyższe niż 2.200 zł. podwyżka wynosi 52 zł.

Tym samym najniższa płaca zasadnicza w tych spółkach wynosić będzie, podobnie jak w AMP - 1.680zł

Ponadto pracownicy otrzymają wyrównanie za miesiące styczeń-maj (pięciokrotność podwyżki 77 zł lub 52 zł plus pochodne od tej kwoty - premia plus ewentualnie pięciokrotność wyrównania do kwoty 1.680 zł. i premii od tej kwoty). Wyrównanie wypłacone zostanie z wynagrodzeniem za czerwiec. Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2015.

Pracownicy spółek zewnętrznych otrzymują również nagrodę w wysokości 1.000 zł płatną w dwóch ratach: z wynagrodzeniem za czerwiec w wysokości 500 zł. oraz z wynagrodzeniem za sierpień w wysokości 500 zł. Uprawnionymi do nagród są pracownicy Interim, którzy przepracowali cały 2014 rok oraz - adekwatnie do terminu wypłaty nagród - w dniu 1 lipca 2015 r. oraz w dniu 1 września br. - będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2014 z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany z w/w powodów pełny miesiąc roku 2014 oraz w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali całego roku 2014, a zostali zatrudnieni w trakcie roku, nagroda zostanie wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych pełnych przez nich miesięcy.

Pracownicy Interim - o co wielokrotnie wnosiła Solidarność - będą mieli również zrównany do wysokości obowiązującej w AMP dodatek zmianowy (4,73zł) oraz dodatek nocny (3,17zł). Podniesienie wysokości dodatków nastąpi od 1 lipca br.

Ponadto w spółce ABC od dnia 1 lipca br. uruchomiony zostanie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Członkowie Zespołu Roboczego dokonali podsumowania realizacji porozumienia płacowego, jakie zostało zawarte w AMP. W związku z faktem, iż premia za maj została naliczona pracownikom według starych płac (przed podwyżką) - pracodawca zobowiązał się do dokonania naliczenia i wypłaty stosownego wyrównania wraz z wynagrodzeniem za czerwiec.

Podczas posiedzenia poruszono również temat przeprowadzanych w AMP kontroli trzeźwości i przeszukań. Strona społeczna wystąpiła o przekazanie statystyki przeprowadzonych kontroli trzeźwości za miesiące: maj i czerwiec 2015 r.

Pracodawca poinformował, iż w AMP zostanie przeprowadzone badanie wydatku energetycznego pod kątem uprawnień do posiłków profilaktycznych. Działanie to ma być prowadzone w ścisłej współpracy z organizacjami związkowymi.

Strona pracodawcy ponownie wystąpiła o uzgodnienie protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP zawierającego wykup S/W12, zmiany w rozliczaniu czasu pracy systemu czterobrygadowego. W rozmowach przewijają się dwie opcje wykupu S/W12: wg stałego wskaźnika 4,86% (zgodę wyraziły inne organizacje związkowe) oraz wg zmiennego wskaźnika - metodą brutto do brutta, co zdaniem Solidarności jest znacznie lepszą propozycją aniżeli stały wskaźnik, szczególnie o proponowanej wysokości 4,86%.


Premia i nagroda za czerwiec 2015 r.
Premia za czerwiec 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc maj 2015r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 94%.

W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Pracownicy Kolpremu otrzymają zaliczkowo nagrodę

Pracownikom PUK Kolprem Sp. z o. o. wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. wypłacona zostanie zaliczkowo nagroda w wysokości 500 zł.:

Uwzględniając rozpoczynający się okres wakacyjny, związany z większymi wydatkami naszych Pracowników oraz znaczne zaawansowanie trwających negocjacji płacowych, w porozumieniu z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, Zarząd KOLPREM Sp. z o.o. podjął decyzję o wypłaceniu pierwszej części nagrody rocznej za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2014 roku. Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za m-c czerwiec 2015 r. tj. na dzień 10 lipca 2015 r. i będzie wynosiła 500 zł dla uprawnionego pracownika.

Uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, którzy przepracowali cały 2014r. oraz w dniu 01.07.2015r. pozostają w zatrudnieniu - pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 118.


SIP to nie tylko eliminacja wypadków, ale również polepszanie komfortu pracyDobiegła końca zorganizowana przez Państwową Insekcję Pracy i ArcelorMittal Poland S.A. z inicjatywy Solidarności Akademia Społecznej Inspekcji Pracy. We wtorek, 16 czerwca uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy. Akademia SIP to duże przedsięwzięcie, które cieszy się równie dużym zainteresowaniem. To projekt szkoleniowy realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji Społecznych Inspektorów Pracy, integracja środowiska SIP, promocja zasad społecznej odpowiedzialności pracodawców i realizacja idei partnerstwa społecznego. Akademia działa już od 5 lat i kształcenie przeprowadziła m.in. w branżach: górniczej, hutniczej, nauczycielskiej i kolejowej. Tegoroczna edycja przygotowana została specjalnie dla SIP działającego w ArcelorMittal Poland i objęła zagadnienia związane z prawem pracy, BHP, psychologią pracy, a także tradycją SIP.


W 26 godzinach szkolenia uczestniczyło aż 58 społecznych inspektorów pracy, z czego do testu sprawdzającego dopuszczonych zostało 55 uczestników - wszyscy pozytywnie go zaliczyli. Wykłady w tym roku prowadzili Okręgowi Inspektorzy Pracy: Jerzy Hamróz, Andrzej Kamela, Waldemar Korczak, Anna Łyp, Zbigniew Latacz, Mirosław Machura, Magdalena Sawkiewicz i Roman Adler. Nowością jest natomiast, iż po raz pierwszy na terenie zakładu pracy - w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Świętochłowicach odbyły się zajęcia warsztatowe w obiektach produkcyjnych. Uroczyste zakończenie Akademii poprzedzone zostało ostatnim wykładem na temat mobbingu, dyskryminacji i stresu w miejscu pracy. Po wykładzie uczestnicy poddali się testom sprawdzającym ich wiedzę. Roman Adler przekazał na ręce Zakładowego SIP - Teresy Zaręby dyplomy dla wszystkich uczestników Akademii SIP. Strony kilkakrotnie podkreślały wagę przeprowadzonego szkolenia, szczególnie podkreślając rangę zorganizowanych warsztatów. Wyraziły również chęć dalszej współpracy.
FOTO galeria >>


Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową.W sumie 61 wniosków o pomoc finansową, a także o pomoc dla dzieci-sierot po pracownikach ArcelorMittal Poland S.A. rozpatrzyła podczas posiedzenia 15 czerwca br. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych. Podczas poniedziałkowego posiedzenia ŚDTKŚS rozpatrzyła 55 wniosków o pomoc finansową. Po weryfikacji Komisja postanowiła przyznać 34 zapomogi losowe i 10 zapomóg materialnych. W 7 przypadkach zapomogi nie przyznano, natomiast w 4 przypadkach ŚDTKŚS podjęła decyzję o wnioskowaniu do Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych o jednorazowe uprawnienie do ZFŚS, zgodnie z § 10 pkt 1, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. i przyznanie pomocy finansowej


Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową dla sześciorga dzieci-sierot po pracownikach zmarłych na skutek wypadku przy pracy. Przyznano pomoc finansową pięciorgu dzieciom. W jednym przypadku pomocy nie przyznano z uwagi na podjęcie zatrudnienia, co zgodnie z § 10 pkt 2, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r., wyklucza możliwość przyznania zapomogi z tytułu sieroctwa po zmarłym pracowniku. Wnioski osób, którym przyznano pomoc z dekretacją ŚDTKŚS zostały przekazane do Spółki "Partner" w celu realizacji. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła również 3 wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, z czego 2 pozytywnie - na budowę domu i zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. Wnioski pracowników przekazano do BP "Partner" w celu sporządzenia odpowiednich umów. Ponadto Przewodnicząca Komisji przedstawiła stan wykorzystania środków ZFŚS na dzień 31.05.2015 r. w procentowym i kwotowym ujęciu wydatków w odniesieniu do zaplanowanych wydatków w poszczególnych rodzajach świadczeń socjalnych oraz ilości osób korzystających z dofinansowania do świadczeń z funduszu.


Premia za maj 2015 r.
Premia za maj 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp.zo.o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c maj 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Premia za maj 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc kwiecień 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 94%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -