Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKObchody 34. rocznicy pacyfikacji KOPALNI "WUJEK"Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników wraz z rodzinami na obchody 34. rocznicy pacyfikacji KOPALNI "WUJEK", które odbędą się 16 grudnia 2015 r. w Katowicach.

Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej (godz. 16.00), po której uczestnicy przemaszerują pod Pomnik-Krzyż przy kopalni "Wujek" na placu NSZZ Solidarność. Tam o godz. 17.30 rozpocznie się Apel Poległych, zostaną również złożone wieńce i kwiaty.

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizuje wyjazd na obchody (godz. 14.30). Autobus przejedzie przez: Dąbrowę Górniczą Manhatan, DG Centrum, Sosnowiec Zagórze, Sc "Orion". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.


Jest wysokość świadczenia świątecznego dla pracowników ABCSolidarność porozumiała się z pracodawcą co do wysokości uzgodnionego dodatkowego świadczenia na Święta Bożego Narodzenia dla pracowników Ananke Business Communication. I tak pracownicy Spółki otrzymają:

. przy dochodzie do 1.500 zł - 800,00 zł
. przy dochodzie od 1.500,01 zł do 3.000 zł - 500,00 zł
. przy dochodzie powyżej 3.000 zł świadczenie nie przysługuje.

Ze względu, iż zwolnione z podatku jest świadczenie wypłacane z funduszu świadczeń socjalnych do wysokości 380zł - wypłacone świadczenie ponad tą kwotę będzie opodatkowane. I tak w przypadku świadczenia 500zł - podatek będzie wysokości 22zł, w przypadku świadczenia w wysokości 800zł - wysokość podatku to 76zł.

Jak pisaliśmy wcześniej - świadczenie zostanie wypłacone w formie pieniężnej wraz z wynagrodzeniem za listopad br. - 10 grudnia 2015 r.

Przy wypłacie świadczenia brane będzie pod uwagę średnie kryterium dochodowe pracowników stanowiące średnie wynagrodzenie za pracę za miesiące wrzesień i październik 2015 r., pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku osób zatrudnionych później - świadczenie będzie wypłacone w kwocie z progu dochodowego do 1.500,00 zł - w kwocie 800zł.

Osobą uprawnioną do świadczenia będzie osoba pozostająca w zatrudnieniu na dzień 9 grudnia 2015 r., przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wszelkie reklamacje, co do wypłaty świadczenia zgłaszane przez pracowników będą na bieżąco wyjaśnianie przez obecnego w dąbrowskim oddziale ABC przedstawiciela Spółki - pana Marcina Skowronek.


Stanisław Łaski - niepokorny rysownik "Solidarności"25 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność odbędzie się wernisaż wystawy oraz prezentacja towarzyszącego jej wydawnictwa poświęconego Stanisławowi Łaskiemu - karykaturzyście czasopisma Wolny Związkowiec, niepokornemu artyście, którego prace niezwykle celnie komentowały rzeczywistość lat 1980 - 1981.

W ten sposób "Porozumienie Katowickie 1980 - Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci" chce uczcić pamięć rysownika w drugą rocznicę jego śmierci. - Wystawa będzie się składała z siedemnastu plansz na których obok znanych prac będzie można obejrzeć po raz pierwszy nieznane fotografie i rysunki z okresu stanu wojennego..
... czytaj więcej


Solidarność ponawia akcję w ABC i SPPracownicy Ananke Business Comunication Sp. z o. o. i Synergy Platform Sp. z o. o. powinni wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikację uprawnień do emerytur pomostowych.

Przeprowadzona przez dąbrowską Solidarność akcja dotycząca weryfikacji przez Państwową Inspekcję Pracy uprawnień do umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przyniosła szereg pozytywnych decyzji. Zyskali na tym pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.

Teraz Solidarność ponawia akcję w stosunku do pracowników interimów - firm pracujących na rzecz AMP tj. Ananke Business Comunication Sp. z o. o. i Synergy Platform Sp. z o. o.

Stosowny Wniosek o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracownicy powyższych spółek mogą pobrać ze strony internetowej naszego Związku: solidarnosc.mittal.net.pl lub w sekretariacie Związku - budynek związkowy DAMM 4, pok. 6.

Powyższym wnioskiem pracownicy zwrócą się do Państwowej Inspekcji Pracy o podjęcie prawem przewidzianych działań skutkujących wywiązaniem się pracodawcy z obowiązku umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na fundusz emerytur pomostowych od dnia podjęcia pracy na tym stanowisku pracy do chwili obecnej.

Podstawa prawna powyższego wniosku: Art. 41. ust. 6. Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1656 z późniejszymi zmianami).

ABC - WNIOSEK PRACOWNIKA DO PIP ws. emerytur pomostowych 2015 r.
Synergy Platform - WNIOSEK PRACOWNIKA DO PIP ws. emerytur pomostowych 2015 r.


Pracownicy ABC otrzymają świadczenie na Boże NarodzenieWypłatę świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników spółki Ananke Business Communication uzgodniły strony podczas spotkania w poniedziałek, 16 listopada br. Strony podpisały również Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2016. Strony podczas spotkania ustaliły wypłatę dodatkowego świadczenia w formie pieniężnej na Święta Bożego Narodzenia dla pracowników Spółki, które zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za listopad - 10 grudnia br.


Przy jego wypłacie brane będzie pod uwagę kryterium średniej płacy pracowników ABC za m-ce: wrzesień, październik, a w przypadku osób zatrudnionych później - za październik br. Stosowane będą następujące progi: średnia płaca do 1.500zł, 1.500,01zł - 3.000zł, natomiast pracownik zarabiający powyżej 3.000zł świadczenia nie otrzyma. Wysokość świadczenia w poszczególnych progach zostanie uzgodniona po przekazaniu przez pracodawcę analizy ilości pracowników w poszczególnych progach dochodowych.
Pracodawca zobowiązał się do dostarczenia tej analizy do dnia 20 listopada 2015r. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia będzie osoba pozostająca w zatrudnieniu (przysługuje wynagrodzenie za pracę lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego) na 9 grudnia br.
Ponadto podczas spotkania strony podpisały wynegocjowany Regulamin ZFŚS na 2016 r. O konkretnej wysokości uzgodnionego świadczenia poinformujemy Państwa w najbliższym czasie..


Msza Święta w intencji Ojczyzny
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła we Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny.
Msza odprawiona zostala 11 listopada br. o godz. 1800 w Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy
w Dąbrowie Górniczej Gołonogu - ul. Kościelna 20.
Bezpośrednio po Mszy pod Ołtarzem Ojczyzny znajdującym się w nawie bocznej Sanktuarium
odmówiona została modlitwa za naszą Ojczyznę i złożono kwiaty.


Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego
Msza Święta za Śp. Władysława Molęckiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wieloletniego przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Huty Katowice odprawiona została 7 listopada br. o godz. 930 w Częstochowie - na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Dąbrowska Solidarność z AMP zorganizowała wyjazd na Mszę.Konsensus w Consensusie - wypłata należnej premii pracownikom
400 zł. dla pracownika - takie pieniądze dostanie każdy pracownik Spółki Consensus z Funduszu Motywacyjnego za 2015 r. Ostateczne uzgodnienie podjęte zostało podczas spotkania we wtorek, 27 października br.
Wynegocjowana kwota min. 400 zł. dla pracownika rozliczona zostanie wg. przyjętych przez strony kryteriów oraz rozbita na dwie raty. Kryteria zakładają dwukrotną wypłatę kwoty 200 zł. dla każdego pracownika, ewentualnie pomniejszonej o chorobowe - 4 zł. za każdy dzień nieobecności (nie dotyczy absencji z tytułu wypadków w pracy) oraz pomniejszonej o kary porządkowe - w przypadku upomnienia o 50% nagrody, w przypadku nagany - o 100% nagrody.
... czytaj więcej


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMPGłówna Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu 22 października br. ustaliła wypłatę dodatkowego świadczenia dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - na Święta Bożego Narodzenia 2015 z ZFŚŚ.


Wysokość dodatkowego świadczenia uzależniona jest od dochodu w rodzinie:

- dochód do 1.000zł - świadczenie: 350zł,
- dochód 1.001zł. - 2.000zł. - świadczenie: 250zł,
- dochód 2.001zł. - 3.000zł - świadczenie: 150zł,
- dochód 3.001zł. - 5.000zł - świadczenie: 80zł,
- przy dochodzie w rodzinie pow. 5.000zł. dodatkowe świadczenie nie przysługuje.

Dodatkowe świadczenie wypłacone będzie na wniosek pracownika AMP (jak w ubiegłym roku) wraz z wypłatą za listopad 2015r Termin składania wniosków do BP Partner - od 9 listopada do 11 grudnia. WNIOSEK


W AMP parafowano Regulamin ZFŚS na 2016 r.
W czwartek, 22 października 2015 r. strony parafowały treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2016 r. Podpisanie dokumentu planowane jest na 5 listopada. Po negocjacjach ustalono ostateczną treść Regulaminu, który w znacznym stopniu opiera się na zapisach
aktualnie - w 2015 r. - funkcjonującego.

Wprowadzone zmiany w Regulaminie ZFŚS na 2016 r. w stosunku do obecnego:
... czytaj więcej

.

Czasowa zmiana Przewodniczącego S i Zakładowego SIP na DWS

Ze względu na nieobecność w pracy dotychczasowego Przewodniczącego Komisji NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Walcownia Średnia - kol. Stanisława Skalskiego - funkcję Przewodniczącego na czas jego nieobecności pełnił będzie Janusz Maciążek..

Również na czas nieobecności funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym jest kol. Stanisław Skalski, przejmie dotychczasowy wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - kol. Jan Duda.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -