Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK35.lecie powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
oraz FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCHZaproszenia na Festyn wraz z kuponami na posiłki i napoje są do odbioru u Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.
Zmiany w ZUZP dla pracowników AMP zostały zarejestrowanePowiadomienie o wpisaniu do rejestru układów protokołu dodatkowego nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ArcelorMittal Poland S.A. przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach dąbrowska Solidarność otrzymała w połowie lipca. Oznacza to, iż zapisy protokołu dodatkowego nr 2 obowiązują od dnia 1 sierpnia 2015r.

Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP dla pracowników AMP został uzgodniony 27 maja br. i dotyczy dwóch tematów: zasad obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (tzw. dopłaty do chorobowego) oraz dodania jako integralnej części ZUZP Regulaminu Premiowania, którego zasady wypłaty w tym roku strony opracowały na nowo.

Tekst jednolity ZUZP znajduje się w zakładce "Dokumenty" .


Premia w AMP za lipiec 2015 r.Premia za lipiec 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,40%.

Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc czerwiec 2015r. w porównaniu do średniego kosztu z Biznes Planu wyniósł 85%.

W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,40% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Przypominamy, że premia za lipiec 2015 r. nadal naliczana i wypłacana jest na starych zasadach, nowy Regulamin Premiowania bowiem został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 14 lipca 2015r. i obowiązuje od dnia 1 sierpnia. Zatem premia za sierpień 2015 liczona będzie już według nowych zasad..


Jest porozumienie płacowe w AMSGPodwyżki płac, wyrównanie i nagroda za wkład pracy - to efekt negocjacji płacowych, trudnych i żmudnych, jakie zostały przeprowadzone w Spółce ArcelorMittal Service Group. Ostatnie, finalizujące rozmowy spotkanie odbyło się w czwartek, 2 lipca br.

Podczas spotkania, strony uzgodniły, iż Pracodawca dokona od dnia 1 lipca 2015r. podwyższenia płacy zasadniczej dla pracowników Spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. wg następujących zasad:

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest niższa niż 2.500 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 77 zł,

. w przypadku pracowników, których aktualna płaca zasadnicza, jest równa lub wyższa 2.500 zł ale nie przekracza 5.000 zł, dokonuje się podwyższenia płacy zasadniczej o 51 zł.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, Strony uzgodniły uruchomienie do dnia 10 lipca 2015r. wypłaty dla pracowników Spółki objętych podwyżkami jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości sześciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki otrzymanej z dniem 1 lipca br.

Kwota nagrody uzupełniającej powiększona będzie o kwotę wynikającą z indywidualnego wskaźnika procentowego Karty Hutnika każdego pracownika (aktualnego na dzień 30 czerwca 2015r.), przy czym:

. uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty nagrody (pozostający w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego),

. jednorazowa nagroda nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Strony uzgodniły również, że w roku 2015 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2014 w wysokości 600,00zł./pracownika wg następujących zasad: wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika i wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona nagroda w jednakowej wysokości 300,00 zł./pracownika.

Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników AM Service Group Sp. z o. o., którzy przepracowali cały 2014 r. oraz w dniu wypłaty nagrody, będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).

Strony ustaliły również, że na koniec 2015 r., uprawnionym pracownikom Spółki zostanie wypłacona dodatkowa nagroda roczna w jednakowej wysokości 100,00 zł./pracownika, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika absencji chorobowej za II półrocze br. na poziomie niższym lub równym 5%.

Przypominamy, iż Zarząd spółki wielokrotnie zwracał uwagę na wysoki poziom absencji chorobowej występujący spółce, który ma bezpośredni wpływ na osiągane przez firmę wyniki.


Będą pieniądze dla spółek zewnętrznych pracujących na rzecz AMP
Będą podwyżki oraz nagrody dla pracowników spółek zewnętrznych pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. (inetrims) - poinformowała strona pracodawcy podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się w czwartek, 2 lipca. O podniesienie płac dla pracowników zewnętrznych od dłuższego już czasu stanowczo walczyła Solidarność. Można powiedzieć, że decyzja pracodawcy spełnia oczekiwania Związku i jest krokiem we właściwym kierunku, tzn. zrównania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z AMP.

Na pierwszym - po dłuższej przerwie posiedzeniu administracyjno-związkowego zespołu Roboczego ds. ZUZP poruszonych zostało szereg ważnych tematów. Do najważniejszych natomiast zaliczyć należy przekazaną przez stronę pracodawcy decyzje Dyrektora Generalnego o zmianie zasad wynagradzania dla pracowników leasingu pracowniczego tzw. pracowników interims. Przypominamy, iż Solidarność zmiany płacowe dla tej grupy pracowników postawiła sobie jako zadanie priorytetowe, na prawie każdym spotkaniu poruszając ten temat.

Podwyżka płac dla pracowników zewnętrznych uzależniona będzie od aktualnego wynagrodzenia:

. dla pracowników zarabiających poniżej 2.200 zł. wynosi 77 zł. (w przypadku gdy po podwyżce wynagrodzenie będzie mniejsze niż 1.680 zł pracownicy otrzymają wyrównanie do kwoty 1.680 zł);

. dla pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub wyższe niż 2.200 zł. podwyżka wynosi 52 zł.

Tym samym najniższa płaca zasadnicza w tych spółkach wynosić będzie, podobnie jak w AMP - 1.680zł

Ponadto pracownicy otrzymają wyrównanie za miesiące styczeń-maj (pięciokrotność podwyżki 77 zł lub 52 zł plus pochodne od tej kwoty - premia plus ewentualnie pięciokrotność wyrównania do kwoty 1.680 zł. i premii od tej kwoty). Wyrównanie wypłacone zostanie z wynagrodzeniem za czerwiec. Uprawnionymi do nagrody będą pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2015.

Pracownicy spółek zewnętrznych otrzymują również nagrodę w wysokości 1.000 zł płatną w dwóch ratach: z wynagrodzeniem za czerwiec w wysokości 500 zł. oraz z wynagrodzeniem za sierpień w wysokości 500 zł. Uprawnionymi do nagród są pracownicy Interim, którzy przepracowali cały 2014 rok oraz - adekwatnie do terminu wypłaty nagród - w dniu 1 lipca 2015 r. oraz w dniu 1 września br. - będą pozostawali w zatrudnieniu (pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego).


W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2014 z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany z w/w powodów pełny miesiąc roku 2014 oraz w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali całego roku 2014, a zostali zatrudnieni w trakcie roku, nagroda zostanie wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych pełnych przez nich miesięcy.

Pracownicy Interim - o co wielokrotnie wnosiła Solidarność - będą mieli również zrównany do wysokości obowiązującej w AMP dodatek zmianowy (4,73zł) oraz dodatek nocny (3,17zł). Podniesienie wysokości dodatków nastąpi od 1 lipca br.

Ponadto w spółce ABC od dnia 1 lipca br. uruchomiony zostanie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Członkowie Zespołu Roboczego dokonali podsumowania realizacji porozumienia płacowego, jakie zostało zawarte w AMP. W związku z faktem, iż premia za maj została naliczona pracownikom według starych płac (przed podwyżką) - pracodawca zobowiązał się do dokonania naliczenia i wypłaty stosownego wyrównania wraz z wynagrodzeniem za czerwiec.

Podczas posiedzenia poruszono również temat przeprowadzanych w AMP kontroli trzeźwości i przeszukań. Strona społeczna wystąpiła o przekazanie statystyki przeprowadzonych kontroli trzeźwości za miesiące: maj i czerwiec 2015 r.

Pracodawca poinformował, iż w AMP zostanie przeprowadzone badanie wydatku energetycznego pod kątem uprawnień do posiłków profilaktycznych. Działanie to ma być prowadzone w ścisłej współpracy z organizacjami związkowymi.

Strona pracodawcy ponownie wystąpiła o uzgodnienie protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP zawierającego wykup S/W12, zmiany w rozliczaniu czasu pracy systemu czterobrygadowego. W rozmowach przewijają się dwie opcje wykupu S/W12: wg stałego wskaźnika 4,86% (zgodę wyraziły inne organizacje związkowe) oraz wg zmiennego wskaźnika - metodą brutto do brutta, co zdaniem Solidarności jest znacznie lepszą propozycją aniżeli stały wskaźnik, szczególnie o proponowanej wysokości 4,86%.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -