Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>

03.10.2012 - Pracodawca przekazał stronie związkowej projekt Regulaminu. Ostre cięcia w Funduszu Świadczeń Socjalnych i jedna Komisja Socjalna.

Zmiana w terminie wypłaty świadczeń, zamknięcie poszczególnych tabel dofinansowań oraz zamiany w profilaktyce zdrowotnej zawiera projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland SA na 2013 r., który został przekazany przez pracodawcę stronie społecznej w piątek, 21 września br..

Informacje dotyczące dalszego funkcjonowania działu świadczeń socjalnych oraz projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazane zostały podczas spotkania Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych.


Pracodawca zapowiedział m.in. likwidację działu socjalnego w AMP, a administrowanie ZFŚS miałaby przejąć spółka zależna. Zamiarem pracodawcy jest również likwidacja Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych, a powołanie jednej - Głównej Komisji na wszystkie oddziały Spółki.

W przekazanym projekcie Regulaminu ZFŚS pracodawca dokonał zmiany w terminie wypłaty świadczeń, które dotychczas wypłacane miały być do 14 dni. Nowy zapis natomiast nie precyzuje dokładnego terminu wypłaty świadczenia, a stanowi, iż nastąpi ona w możliwie najbliższym terminie.

Zamknięte zostały tabele zawierające dopłaty: Dopłaty z ZFŚS do wypoczynku dzieci, Dopłaty z ZFŚS do "wczasów pod gruszą" - na pułapie 3 tys. zł. Oznacza to, iż przy dochodzie na członka rodziny pow. 3 tys. zł dofinansowanie nie będzie pracownikowi przysługiwało.

Pracodawca znacznie rozszerzył tabelę "Dopłaty do profilaktyki zdrowotnej", wprowadzając progi dochodu na osobę w rodzinie. Przy poszczególnych dochodach będzie możliwy następujący procent dofinansowania: do 700zł = 100%; 701zł - 900zł = 90%; 901zł - 1500zł = 80%; 1501zł - 2000zł = 70%; 2001 - 3000= 50%; powyżej dochodu na osobę w rodzinie 3 tys. zł. pracownik nie otrzyma dopłaty do profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe rozwiązanie nie jest korzystnym dla pracowników AMP, gdyż skutkuje zwiększeniem odpłatności ze strony pracowników korzystających z tego świadczenia.

Ponadto w projekcie Regulaminu ZFŚS na 2013 r. pojawił się zapis stanowiący, iż termin urlopu wypoczynkowego uprawniającego do dofinansowania do "wczasów pod gruszą" nie może pokrywać się z terminem korzystania z profilaktyki zdrowotnej. A przecież pracownicy właśnie poprzez łączenie tych terminów niejednokrotnie korzystali z profilaktyki zdrowotnej.

Istotne zmiany pracodawca proponuje również w dziale dotyczącym zapomóg, które miałyby być przyznawane również w zależności od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie. I tak pracodawca proponuje wysokość zapomogi uwzględniając dochód: do 350zł = 1500zł (1600 osoba samotna); 350,01zł - 500zł = 1.000zł (1100zł os. samotna); 500,01zł - 700zł = 500zł (600zł os. samotna); przy dochodzie powyżej 700zł w rodzinie zapomoga nie będzie przysługiwać, natomiast o przyznaniu zapomogi przy tym dochodzie dla osoby samotnej miałaby decydować Komisja Świadczeń Socjalnych.

W związku z podjętymi przez pracodawcę działaniami organizacje związkowe 2 października wystosowały do Prezesa Zarządu - Sanjay Samaddara protest w tej sprawie.

Kopię protestu związkowcy przekazali również do Dyrektora Generalnego AMP - Manfreda Van Vlierberghe, Dyrektora Personalnego AMP - Moniki Roznerskiej oraz Dyrektora Biura Kadr i Płac - Andrzeja Węglarza.

==============================================
=====================================
=======================

Dąbrowa Górnicza, 2012-10-02

Pan Sanjay Samaddar
Prezes Zarządu
ArcelorMittal Poland SA

Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland SA po otrzymaniu informacji od Dyr. Personalnej Pani Moniki Roznerskiej, podczas spotkania Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych dotyczącej dalszego funkcjonowania działu świadczeń socjalnych w AMP SA

protestują

przeciwko zapowiedzi likwidacji tych służb i przekazaniu w administrowanie ZFŚS do spółki zależnej. W założeniu Pani Dyrektor ta zmiana ma doprowadzić do znacznych oszczędności oraz ma poprawić funkcjonowanie ZFŚS. Dla przypomnienia w ocenie pracowników przy badaniu zadowolenia z działalności służb AMP SA, to właśnie dział socjalny jako jedyny został uznany za najlepszy, do którego nie było zastrzeżeń. Na zadane pytanie dlaczego Pracodawca chce "psuć coś co bardzo dobrze funkcjonuje", strona społeczna nie uzyskała odpowiedzi. Według naszej oceny proponowane zmiany spowodują zdecydowane pogorszenie warunków otrzymania pomocy z ZFŚS przez pracowników Spółki, ponadto zamiast obniżyć koszy zwiększą je. Do tej pory funkcjonujące Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych działały społecznie, a wszystkie sprawy socjalne były realizowane niezwłocznie. Proponowane zmiany struktury Komisji Świadczeń Socjalnych poprzez centralizację będą obciążone kosztami, dodatkowymi oddelegowaniami, a ponadto co jest najważniejsze dla pracowników wydłużą czas oczekiwania na otrzymanie świadczenia z ZFŚS.
Z kolei zapowiedź likwidacji niektórych świadczeń oraz ograniczenia dostępu do nich traktujemy jako próbę łamania zapisów Ustawy o ZFŚS i Ustawy o Związkach Zawodowych. Przekazaną informację przez Pracodawcę dotyczącą funkcjonowania działu służb socjalnych chcemy traktować jako jeden z wielu pomysłów zwłaszcza, że nie otrzymaliśmy żadnego zawiadomienia zgodnie z zapisami Art. 231 §3 KP.
Strona Społeczna chce brać czynny udział w życiu zawodowym i społecznym pracowników wspomagając Pracodawcę, dlatego też oczekujemy, iż deklarowany przez Pana Prezesa dialog społeczny będzie także w tym zakresie prowadzony.
Apelujemy do Pana Prezesa o ponowną analizę zapowiadanych zmian i utrzymanie obecnych struktur Komisji Socjalnych funkcjonujących w Spółce ArcelorMittal Poland SA.
Związki zawodowe podpisane pod niniejszym pismem zwracają się do Pana Prezesa o bardzo pilne spotkanie w wyżej wymienionym temacie.

Rozdzielnik:
1. Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland S.A. - Manfred Van Vlierberghe
2. Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland S.A. - Monika Roznerska
3. Dyrektor Biura Kadr i Płac - Andrzej Węglarz

Załączniki:
1. Lista z podpisami związków zawodowych<
Informacje z Komisji <> O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -