Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Porozumienie płacowe w AM Service Group Sp. z o. o.Pracownicy ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. docelowo otrzymają w sumie 144 zł podwyżki płacy zasadniczej. W 2018 r. jednak pieniądze te będą wypłacane częściowo w formie dodatku. Porozumienie Zarządu z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2018 zostało parafowane w piątek, 15 czerwca br. Zakłada ono dodatkowo wypłatę nagród w łącznej kwocie 1750 zł.

Od 1 czerwca 2018 r. nastąpi wzrost płac pracowników AMSG objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 144zł średnio na pracownika. Na tą wielkość składa się:

<> 50 zł jako wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników;

<> 121 zł średnio na pracownika jako comiesięczny dodatek do wynagrodzenia dla każdego pracownika Spółki objętego ZUZP. Uruchomienie dodatku w stosunku do indywidualnego Pracownika jest uzależnione od jego wkładu czasu pracy w osiągane wyniki produkcyjne - przysługuje jedynie w przypadku nie posiadania przez Pracownika w danym miesiącu kalendarzowym (okresie rozliczeniowym 26 dzień miesiąca-25 dzień miesiąca następnego) dni niezdolności do pracy, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane.

Należy nadmienić, iż wielkość 121 zł do wypłaty jako dodatek stanowi docelowo kwotę do włączenia do płacy w wielkości 94 zł do podstawy + dodatki tj. Karta Hutnika, nagroda jubileuszowa.

Dodatek będzie wypłacany wraz z wynagrodzeniem (po raz pierwszy wraz z wynagrodzeniem za lipiec br.), w odrębnej pozycji na liście płac, a uprawnieni są do niego Pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 lipca 2018 r. W przypadku zatrudnienia, lub ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca kalendarzowego dodatek wypłacany jest proporcjonalnie do czasu zatrudnienia pracownika w danym miesiącu, zgodnie z harmonogramem czasu pracy.

Środki pochodzące z nieuruchomienia dodatku dla Pracowników z tytułu absencji chorobowej zostaną podzielone w sposób równy dla pozostałych pracowników, którzy w danym miesiącu kalendarzowym osiągnęli zerowy jej wskaźnik.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych strony uzgodniły, że wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. zostanie wypłacona jednorazowa "nagroda uzupełniająca" stanowiąca sumę kwot:

<> 250 zł (pięciokrotność miesięcznej kwoty podwyżki brutto płacy zasadniczej indywidualnego pracownika), powiększona o indywidualny wymiar przysługującej pracownikowi Karty Hutnika;

<> 726 zł (tj. sześciokrotność dodatku)

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy w dniu 1 czerwca 2018 r. będą pozostawali w zatrudnieniu. Nagroda nie będzie uwzględniana w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków; podstawie średniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop.

Przez pozostawanie w zatrudnieniu należy przy tym rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego/zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki na chorym członkiem rodziny/zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Jednocześnie strony uzgodniły, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi włączenie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego poprzez zwiększenie płacy zasadniczej każdego pracownika objętego ZUZP o 94 zł. Włączenie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczne zaprzestanie jego wypłacania z dniem włączenia dodatku do płacy zasadniczej.

Włączenie powyższego dodatku z dniem 1 stycznia 2019 r. nie będzie obciążało wzrostu płac w roku 2019 - nie będzie brane pod uwagę podczas rozmów płacowych na ten rok ( w pełni zalicza się do porozumienia płacowego na rok 2018).

Strony postanawiają o dokonaniu zmiany zasad wypłacania rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki - od 2018 r. nagroda wypłacana będzie w okresach kwartalnych.

Uprawnionym pracownikom, którzy przepracowali w Spółce cały kwartał kalendarzowy roku 2018, wypłacana będzie nagroda dodatkowa za wkład pracy na rzecz Spółki wg zasad:

za I kwartał 2018 r. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec br, a za pozostałe kwartały wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym:

<> 250 zł/każdego pracownika;

<> 100 zł/każdego pracownika - w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za dany kwartał kalendarzowy. W przypadku nie wykonania zakładanego wyniku EBIDTA za dany kwartał, przy jednoczesnym jego osiągnięciu za cały rok 2018, nie wypłacona kwota/ty nagrody powiększy nagrodę za IV kwartał 2018 r.

Obliczona łączna kwota nagrody za I kwartał wynosi 350 zł.

Całość nagrody (350 zł) przysługuje pracownikom, którzy pozostają w zatrudnieniu w pierwszym dniu miesiąca, w którym dokonywana jest wypłata nagrody EBITDA (tj.: 1 czerwca br., 1 lipca br., 1 października br. oraz 1 stycznia 2019 r. dla nagrody za IV kwartał 2018). Więcej str. 4

Nagroda będzie pomniejszona o 1/3:

<> w przypadku 250 zł - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz AMSG, jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce;

<> w przypadku 100 zł - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz AMSG jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce oraz w związku z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane. Celem nie pomniejszania kwoty nagrody pracownik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie od lekarza potwierdzające związek niezdolności do pracy w danym dniu z chorobą zawodową.

Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody 100 zł zostaną podzielone po równo dla pracowników, którzy w danym kwartale kalendarzowym osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody EBITDA ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku z uzgodnieniem nowych zasad wypłaty nagrody EBITDA w 2018 r. Strony postanowiły, że jej zasady zostaną zastosowane do wypłaty nagrody EBITDA za IV kwartał 2017 r., co oznacza wypłatę dodatkowej kwoty 350 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2018 r. Do jej otrzymania uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca br.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego/zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki na chorym członkiem rodziny/zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Organizacje związkowe wraz z pracodawcą uznały przy tym, że za dzień przepracowany uznaje się dzień, w którym pracownik przepracował co najmniej 1 godzinę.

Ponadto strony parafowały dokumenty zawierające wcześniejsze uzgodnienia:

<> Aneks nr 1 do Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego, który zgodnie z porozumieniem ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

<> Protokół dodatkowy nr 4 do ZUZP zmieniający zapisy układu w zakresie zasad obliczania i wypłacania dodatkowego świadczenia w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą;

<> Uzgodnienie dotyczące przeznaczenia środków finansowych stanowiących różnicę pomiędzy dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego obowiązującymi przed i po wejściu w życie zmian treści Załącznika nr 15 do ZUZP na sfinansowanie Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna w wersji Standard.

Szacunkowo Opieka Medyczna ze względu na procedurę związaną z rejestracją Protokołu dodatkowego może wejść w życie we wrześniu 2018 r.

O powyższych uzgodnieniach pisaliśmy we wcześniejszych numerach WZ (WZ 6/2018 z dnia 9 kwietnia br.). Dokumenty te jednak - ze względu na brak porozumienia płacowego, pomimo uzgodnienia ich treści - nie zostały przez strony wcześniej podpisane.Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -